Forsamlingshuset

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Foreningen Tapdrup Forsamlingshus

Foreningens navn er Foreningen Tapdrup Forsamlingshus. Foreningens adresse er hos formanden.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde et forsamlingshus i Tapdrup. Forsam- lingshuset skal søge at opfylde det lokale behov for et almennyttigt, lokalt samlingssted for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssigt og selskabelig art. Foreningen og dens aktiviteter skal således understøtte samhørigheden og et aktivt fællesskab mellem beboere i Tapdrup og omegn.

§ 3. Medlemmer

Medlemmer er beboere i Tapdrup og omegn, som per husstand har betalt det årlige kontingent. Medlemskabet omfatter samtlige voksne medlemmer af husstanden. Kontingentets størrelse fast- sættes på den årlige generalforsamling. Kvittering for det betalte kontingent gælder som medlems- bevis indtil næste opkrævningsrunde. Foreningen fører en fortegnelse over medlemmer. Forteg- nelsen ajourføres i forbindelse med kontingentbetaling.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i mindst et lokalt blad.

Forslag fra medlemmer til behandling skal indgives skriftligt til formanden senest syv dage før ge- neralforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som minimum:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og fastsættelse af det kommende års kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  2. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
  3. 2 revisorer for 1 år
  4. 1 revisorsuppleant for 1 år
 6. Eventuelt hvorunder intet kan besluttes.

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af general- forsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal.

En evt. afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede og når dirigenten skønner det påkrævet.

Ved hver afstemning kan der kun afgives 1 stemme per husstand. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling som til den ordinære general- forsamling.

§ 5. Bestyrelse

Foreningen Tapdrup forsamlingshus ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som skal være bo- siddende i Tapdrup eller omegn. Kun et medlem per husstand er opstillingsberettiget og valgbar til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år ad gangen og afgår med 3 medlemmer på lige årstal og 4 medlemmer på ulige årstal.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer og den fordeler andre bestyrelsesopgaver imellem sig. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Der udarbejdes referat efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender i alle henseender. Bestyrelsen udpeger hvem der bemyndiges til at forestå udlejning af forsamlingshuset efter regler som bestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen påser, at udlejningen sker inden for disse rammer og som angivet for forsamlingshu- sets formål. Bestyrelsen skal afvise arrangementer og lejemål, som er i strid med formål, brand- værnsforskrifter eller lignende. Ligeledes skal bestyrelsen afvise arrangementer, som er hær- værkstruende.

§ 6. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af de valgte revisorer, og frem- lægges på den ordinære generalforsamling.

Eventuelt overskud henlægges til vedligeholdelse eller nyanskaffelser. Der kan aldrig udbetales overskudsdele til medlemmer.

 

§ 7. Tegning

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand og kasserer. Pantsætning, optagelse af lån og lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage rentebærende lån på op til 25 procent af den offentli- ge ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset. Låneoptagelse og pantsætning derudover og evt. køb eller salg af fast ejendom kræver en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen kan frit optage rente- og afdragsfrie lån.

§ 8. Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser i forhold til foreningen, som efter den almindelige retstilstand er personligt ansvarspådragende.

§ 9. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være offentliggjorte minimum 14 dage før en generalforsamling. I forbindelse med offentliggørelse af forslaget beskrives de hidtidige vedtægter. Såvel bestyrelse som medlemmer kan foreslå vedtægtsændringer. Medlemmerne, som ønsker at foreslå ved- tægtsændringer, skal indgive deres forslag i så god tid, at de offentliggøres i forbindelse med ind- kaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer, som er rettidigt offentliggjorte, kan vedtages med almindeligt flertal, forstået som summen af de afgivne ja- og nejstemmer.

§ 10. Foreningens opløsning

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsam- lingshuset indkaldes til (ekstraordinær) generalforsamling. I indkaldelsen angives at bestyrelsen ikke ser mulighed for at drive forsamlingshuset videre. Dagsordenen skal derfor indeholde forslag om valg af ny bestyrelse til at videreføre foreningen og – såfremt det ikke er muligt at vælge ny bestyrelse – forslag om nedlæggelse af foreningen.

Såfremt det ikke er muligt at finde en ny bestyrelse foretages afstemning om nedlæggelse af for- eningen og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages varsel.

I indkaldelsen til denne generalforsamling angives ligeledes forslag om afhændelse af forsamlingshuset samt forslag om opløsning af foreningen.

En opløsning kan vedtages med almindeligt stemmeflertal på de to generalforsamlinger.

Hvad der måtte være indbetalt af kontingent kan ikke ved en evt. opløsning genudbetales til medlemmerne.

 

§ 11. Anvendelse af eventuelle

Midler ved foreningens opløsning
Ved en opløsning, som ikke indebærer en sammenlægning med andet almennyttigt lokalt sam- lingssted eller lignende, træffer den opløsende generalforsamling beslutning om at stille eventuelle midler til rådighed for almennyttige formål i lokalsamfundet Tapdrup. Endvidere træffes beslutning om, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne, som bestemt.

§ 12. Ikrafttrædelse

Denne vedtægt er i henhold til § 10 i den hidtidige vedtægt af 24/11 1961 med efterfølgende æn- dringer vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. februar 2003 og på den eks- traordinære generalforsamling tirsdag den 11. marts 2003.