Borgerforeningen

Vedtægter

§1. Foreningens navn er ”Tapdrup og Omegns Borgerforening af 1977”

§2. Foreningens formål er at virke til gavn for borgerne i Tapdrup By og omegn, være borgernes talerør i forhold til Viborg storkommune og andre offentlige myndigheder samt i det hele taget varetage medlemmernes interesse.

§3. Alle med tilknytning til Tapdrup kan optages som medlemmer af foreningen.
Kun medlemmer med bopæl i Tapdrup eller omegn har stemmeret på foreningens møder.
Et medlemskab dækker én husstand, og hvor denne omfatter mere end én voksen person, har medlemskabet 2 stemmer.
Ved foreningens generalforsamling er stemmeberettigede medlemmer berettiget til inden for et medlemskab at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, som forvises dirigenten inden afstemningen.

§4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen og betales forud efter påkrav fra foreningens kasserer.
Der anvendes giroindbetalingskort til kontingentindbetalingen.
Restanter har ikke stemmeret på foreningens møder.

Som restanter på den ordinære generalforsamling betragtes medlemmer, der ikke har betalt kontingent for den nærmest foregående regnskabsår inden dettes udløb.
I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling skal kontingent for den løbende opkrævningsperiode være betalt inden generalforsamlingens åbning.

§5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes
én gang om året inden 6 uger efter regnskabsårets afslutning, jfr. § 11, stk. 1.
Forsamlingen indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud. Indvarslingen skal angive dagsorden, som indeholder

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kasserens regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent jfr. § 4, stk. 1
  • Indkomne forslag
  • Valg Jfr. §§ 7, stk. 3 og 4 samt 11, stk. 3.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før den berammede dato, jfr. dog §12.
Vedtagelser fordrer, hvor andet ikke er foreskrevet, alene simpel stemmeflerhed.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal foretages skriftligt på generalforsamlingen, og valg af disse skal ske ved hemmelig, skriftlig afstemning.

§6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig – med motivering – over for formanden stiller krav derom.
Den skal afholdes inden 3 uger fra begæringens fremsættelse.

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer. De repræsenterer foreningen i alle forhold med ansvar over for generalforsamlingen.
Alle foreningens stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen, idet skiftevis 2 og 3 medlemmer afgår, første år 2 efter lodtrækning.
Der vælges tillige 2 suppleanter for et år ad gangen.

§8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Med ansvar overfor generalforsamlingen sørger bestyrelsen endvidere for etablering af det fornødne antal udvalg til varetagelse af bestemte opgaver.
Mindst ét af et udvalgs medlemmer skal have sæde i bestyrelsen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, som det er fornødent.
2 bestyrelsesmedlemmer kan forlange mødet afholdt.
Bestyrelsen er alene beslutningsdygtigt, hvis mindst 3 af medlemmerne er til stede.
Er bestyrelsesmedlemmerne ikke enige i en sag, træffes beslutning – efter afstemning – ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9. Bestyrelsen lader føre en forhandlingsprotokol og en medlemsfortegnelse.
Efter hver generalforsamling underskrives forhandlingsprotokollen af dirigenten og samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§10. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Køb, salg og pantsætning af foreningen evt. fast ejendom kan dog alene ske efter generalforsamlingsbeslutning.

§11. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren aflægger regnskab på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være godkendt af foreningens to revisorer.
Revisorerne vælges – tillige med de to revisorsuppleanter – på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår skiftevis – første gang efter lodtrækning.
Vælges en revisor til bestyrelsen, vælges en ny revisor i pågældendes sted.
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§12. Forslag til forandringer i eller tillæg til nærværende vedtægt skal være formanden i hænde senest 1. december. Sammen med indkaldelse til generalforsamling skal forslag til ændringer eller tillæg samt de §§, der ønskes revideret, offentliggøres i fuld ordlyd.
Ændringer af vedtægterne kan herefter vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
§ 13 og 14 kan dog ingensinde forandres.

Tillæg til vedtægter
”Tapdrup Puljen” § 12 A

§12.A.1. Foreningen har i 2004 fået tildelt et kontant pengebeløb i forbindelse med afviklingen
af Tapdrup Brugsforening, og foreningen har på sin ordinære generalforsamling 26/2 2004 besluttet at henlægge det modtagne beløb – afrundet til kr. 250.000 kr. – til en særlig pulje kaldet Tapdrup Puljen.

§12.A.2. Tapdrup Puljen er underlagt Tapdrup og Omegns Borgerforening, men Tapdrup Puljen ledes og administreres af den til enhver tid valgte bestyrelse for Tapdrup og Omegns Borgerforening, således at puljen ikke er underlagt foreningens general- forsamlings bestemmelser – bortset fra valg af bestyrelse.

§12.A.3. Tapdrup Puljens formue skal til enhver tid være holdt adskilt fra Tapdrup og Omegns Borgerforenings øvrige formue, jfr. § 12.A.8 og være indsat på en særskilt konto i
et pengeinstitut.

§12.A.4. Tapdrup Puljens midler skal anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål i det øjemed:

at styrke og udvikle det folkelige og tværkulturelle samarbejde i Tapdrup sogn og/eller

At yde økonomisk støtte til eksisterende og/eller nye lokale initiativer inden for forenings-, idræts- og kulturliv i Tapdrup Sogn.

§12.A.5. Tapdrup Puljens midler kan – i det beskrevne øjemed – efter skriftlig ansøgning tildeles såvel fysiske som juridiske personer (selskaber, foreninger o.l.). Midlerne skal primært uddeles til sådanne personer, der har hjemsted i Tapdrup Sogn, men også ansøgere, der har hjemsted udenfor sognet, kan komme i betragtning, såfremt ansøgerens formål med anvendelsen af de ansøgte midler er i overensstemmelse med § 12.A.4.

Ansøgningen om støtte skal indsendes inden hvert års 31/12. Ansøgningen indsendes på et af bestyrelsen udfærdiget ansøgningsskema.

§12.A.6. Bestyrelsen for Tapdrup og Omegns Borgerforening træffer hvert år inden foreningens ordinære generalforsamling beslutning om, hvorledes udlodning for det forudgående år skal ske – således første gang inden foreningens ordinære generalforsamling 2005 for så vidt angår Tapdrup Puljens årsregnskab 2004.

Bestyrelsen kan maximalt udlodde kr. 20.000,00 pr år. Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller – efter bestyrelsens skøn – fordeles på flere modtagere.

§12.A.7 Den eller de, der tildeles midler fra Tapdrup Puljen, skal inden 31/12 i det følgende år til bestyrelsen indsende en skriftlig redegørelse for, hvorledes de modtagne midler er anvendt, og redegørelsen offentliggøres i foreningens lokalblad ”Tappen”.

§12.A.8. Regnskab for Tapdrup Puljen skal indeholdes i foreningens årsregnskab som et særligt specificeret underpunkt til regnskabet, og på foreningens ordinære generalforsamling offentliggøres navnene på modtageren eller modtagerne af uddelinger fra Tapdrup Puljen som et led i formandens beretning.

§12.A.9. Da Tapdrup Puljens årlige renteindtægt ikke kan forventes at dække den årlige uddeling, vil puljens formue løbende blive nedbragt, og Tapdrup Puljen betragtes som udtømt – og dermed denne § 12 A som ophævet – når alle midler er uddelt.

§12.A.10 Såfremt foreningen måtte blive opløst, jfr. Vedtægternes § 13 og 14, skal Tapdrup Puljens restformue anvendes til formål i overensstemmelse med det ovenfor i § 12.A.4 anført formål.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 26. februar 2004 – indsætning af § 12 A.

§13. Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to efter hinanden – med mindst 8 dages mellemrum – følgende generalforsamlinger og på begge forsamlinger med mindst 3⁄4 af de mødte stemmeberettigedes stemmer.

§14. Opløses foreningen, anvendes eventuel formue til almen folkeligt formål efter den sidste af de opløsende generalforsamlingers nærmere beslutning.

Foranstående vedtægter godkendt og vedtaget af den stiftende generalforsamling på mødet i Tapdrup forsamlingshus, onsdag den 23. november 1977.