Borgerforeningen / Tapdrup Borgerforenings vedtægter

Tapdrup Borgerforenings vedtægter

Vedtaget den 23. november 1977

§ 1. Foreningens navn er ”Tapdrup og Omegns Borgerforening af 1977”

§ 2. Foreningens formål er at virke til gavn for borgerne i Tapdrup By og omegn, være borgernes talerør i forhold til Viborg storkommune og andre offentlige myndigheder samt i det hele taget varetage medlemmernes interesse.

§ 3. Alle med tilknytning til Tapdrup kan optages som medlemmer af foreningen. Kun medlemmer med bopæl i Tapdrup eller omegn har stemmeret på foreningens møder.

Et medlemskab dækker én husstand, og hvor denne omfatter mere end én voksen person, har medlemskabet 2 stemmer.

Ved foreningens generalforsamling er stemmeberettigede medlemmer berettiget til inden for et medlemskab at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, som forvises dirigenten inden afstemningen.

§ 4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen og betales forud efter påkrav fra foreningens kasserer. Der anvendes giroindbetalingskort til kontingentindbetalingen.

Restanter har ikke stemmeret på foreningens møder. Som restanter på den ordinære generalforsamling betragtes medlemmer, der ikke har betalt kontingent for den nærmest foregående regnskabsår inden dettes udløb.

I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling skal kontingent for den løbende opkrævningsperiode være betalt inden generalforsamlingens åbning.

§5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden 6 uger efter regnskabsårets afslutning, jfr. § 11, stk. 1.

Forsamlingen indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud. Indvarslingen skal angive dagsorden, som Indeholder:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent jfr. § 4, stk. 1
  4. Indkomne forslag
  5. Valg. Jfr. §§ 7, stk. 3 og 4 samt 11, stk. 3.
  6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før den berammede dato, jfr. dog § 12. Vedtagelser fordrer, hvor andet ikke er foreskrevet, alene simpel stemmeflerhed.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal foretages skriftligt på generalforsamlingen, og valg af disse skal ske ved hemmelig, skriftlig afstemning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig – med motivering – over for formanden stiller krav derom. Den skal afholdes inden 3 uger fra begæringens fremsættelse.

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer. De repræsenterer foreningen i alle forhold med ansvar over for generalforsamlingen. Alle foreningens stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen, idet skiftevis 2 og 3 medlemmer afgår, første år 2 efter lodtrækning. Der vælges tillige 2 suppleanter for ét år ad gangen.

§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Med ansvar overfor generalforsamlingen sørger bestyrelsen endvidere for etablering af det fornødne antal udvalg til varetagelse af bestemte opgaver. Mindst ét af et udvalgs medlemmer skal have sæde i bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, som det er fornødent. 2 bestyrelsesmedlemmer kan forlange mødet afholdt. Bestyrelsen er alene beslutningsdygtigt, hvis mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Er bestyrelsesmedlemmerne ikke enige i en sag, træffes beslutning – efter afstemning – ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9. Bestyrelsen lader føre en forhandlingsprotokol og en medlemsfortegnelse. Efter hver generalforsamling underskrives forhandlingsprotokollen af dirigenten og samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Køb, salg og pantsætning af foreningen evt. fast ejendom kan dog alene ske efter generalforsamlingsbeslutning.

§ 11. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren aflægger regnskab på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være godkendt af foreningens to revisorer.

Valg af Revisorerne vælges – tillige med de to revisorsuppleanter – på den ordinære generalforsamling for 2 revisorer år ad gangen og afgår skiftevis – første gang efter lodtrækning. Vælges en revisor til bestyrelsen, vælges en ny revisor i pågældendes sted. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 12. Forslag til forandringer i eller tillæg til nærværende vedtægt skal være formanden i hænde senest 1. december. Sammen med indkaldelse til generalforsamling skal forslag til ændringer eller tillæg samt de §§, der ønskes revideret, offentliggøres i fuld ordlyd.

Ændringer af vedtægterne kan herefter vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer. § 13 og 14 kan dog ingensinde forandres.

Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk